ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИЗПОЛЗВАНЕ

Версия 1.1 от 6.4.2021 г.

Предговор: Дефиниции на термините, използвани в Общите условия за използване

Ще се посочи впоследствие:

  • « Сайт » или « Услуга » : сайта green-acres.com и неговите местни подразделения (green-acres.fr, green-acres.pt, green-acres.es, green-acres.it, green-acres.gr и т.н.) както и цялото му съдържание.
  • « Издател » или « Ние » : REALIST S.A.S, юридическо или физическо лице, отговарящо за издаването и съдържанието на Услугата.
  • « Потребител » или « Вие » : посетителят, който посещава и ползва Услугата.
Настоящите Общи условия за употреба (по-долу « CGU » Общи условия) се предлагат от Издателя на сайта. Желателно е Потребителят да прочете внимателно Общите условия, да ги изпринти и/или за ги запази на твърд носител. Потребителят признава, че се е запознал с Общите условия и ги приема напълно и безрезервно.

Член 1 - Приложение на Общите условия за използване

Настоящите Общи условия имат за предмет определянето на условията за достъп на Потребителите до Сайта . Издателят си запазва правото да променя във всеки момент Общите условия, публикувайки новата версия на Сайта. Общите условия, валидни за Потребителя са тези, които са били в сила в деня на приемането.

Сайтът предлага свободен и базплатен достъп на всеки Потребител. Достъпът до определена услуга, създаването на членско пространство, или общо казано ползването на Сайта, предполага цялостно приемане от Потребителя на настоящите Общи условия, с които той се е запознал напълно.

Приемането от страна на Потребителя ще представлява например, поставянето на отметка в квадратчето, съответстващо на фразата за приемане на Общите условия, напр. с отметка «заявявам, че прочетох и приемам всички общи условия на Сайта». Отбелязването на това квадратче ще има същата стойност както ръчния подпис от страна на Потребителя.

Потребителят признава доказателствената стойност на системите за автоматично регистриране на Издателя на настоящия Сайт и, освен ако не предостави друго доказателство, той се въздържа от оспорването им в случай на спор.

Приемането на настоящите Общи условия предполага наличие на юридическа компетентност от страна на Потребителите. Ако Потребителят е малолетен и няма юридическа подготовка, той декларира, че има позволение от настойник, попечител или свой законен представител.

На своя сайт Издателят предоставя на Ползвателя Политиката за поверителност и използване на личните данни, която уточнява необходимата информация за ползване на събраните лични данни на Ползвателя и правата на Издателя относно тези лични данни. Политиката за поверителност на данните е част от Общите условия. Следователно, приемането на настоящите Общи условия налага премането на политиката за поверителност на данните.

Член 2 - Правна информация, лични данни и предмет на Сайта

Информацията относно събирането и обработването на лични данни (политика и дакларация) е предоставена в хартата за личните данни на Сайта.
Предметът на настоящия Сайт е определен като "Международен сайт за имотни обяви, свързващ професионалисти или частни посетители и продавачи".

Услугата е собственост на Realist - 100 boulevard du Montparnasse - 75014 Paris - FRANCE - АД с капитал 1 000 000 € - RSC Paris 453 785 156 - № на вътреобщностен ДДС: FR56453785156

Директор по публикациите & главен редактор: Беноа Гали, в качеството му на Президент на дружество Realist S.A.S.

Хостинг: OVH, АД с капитал 10 069 020 € , Търговски регистър Лил Метропоия 424 761 419 00045 , Код на основна дейност 2620Z , № ДДС: FR 22 424 761 419 , Седалище: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France.

Член 3 - Пространство член

Ползвателят, който е регистриран на Сайта (член) може да го ползва, като въведе идентификаторите си (имейла и паролата) или като използва евентуално друг начин за достъп чрез социалните мрежи. Ползвателят носи отговорност за опазване на паролата, която е избрал. Желателно е да избере сложна парола. В случай че я забрави, той може да въведе нова. Тази парола е гаранция за конфиденциалност на информацията, която се съдържа в "моето потребителско пространство" и Потребителят се задължава да не я споделя с трети лица. В противен случай, Издателят не носи отговорност при непозволен достъп до акаунта на Ползвателя.

Предварителното създаване на лично пространство е задължително за всяка поръчка или принос от Потребителя на настоящия сайт. За тази цел е желателно Ползвателят да предостави необходимата лична информация. Той се задължава да дава точна информация.

Събиранета на данни има за цел създаване на "членски акаунт". Ако данните от рубриката членски акаунт изчезнат при техническа повреда или форсмажорни обстоятелства, Сайтът и неговият Издател не носят отговорност, тъй като тази информация няма доказателствена стойност, а само информативен характер. Страниците на членските акаунти свободно могат да се изпринтят от титуляра на въпросния акаунт, но в никакъв случай не представляват доказателство, тъй като имат само информативен характер, с цел осигуряване на ефикасно управление на услугата или приноса на Ползвателя.

Всеки Ползвател може да закрие своя акаунт и данните си на Сайта. Тогава няма да е възможно тези данни да бъдат възстановени.

Издателят си запазва изключителното право да премахне акаунта на всеки Ползвател, който нарушава настоящите Общи условия (по-специално, когато Ползвателят предостави съзнателно неточна информация при регистрацията си и създаването на лично пространство, без този пример да има изчерпателен характер) или акаунтът му не е активен поне от една година. Това премахване няма да се счита за нанесена вреда на изключения Ползвател, който не може да търси обезщетение поради този факт. Това изключение не премахва възможността, за Издателя, да предприеме съдебни мерки срещу Ползвателя, когато фактите го налагат.

Член 4 - Достъп и наличност на Сайта

Издателят прави всичко възможно Сайтът да бъде постоянно достъпен, освен при операции за поддръжка на сайта или сървърите, които ползва. В случай на невъзможност за достъп до Сайта, поради технически или други проблеми, Ползвателят не може да се позове на нанесена вреда и не може да претендира за обезщетение.

Издателят на Сайта се задължава само да полага усилия; той не носи отговорност за повреди при използване на интернет мрежата, като загуба на данни, проникване, вируси, прекъсване на услугата или др.

Ползвателят приема изрично да използва Сайта на свой риск и на своя собствена отговорност.

Сайтът предоставя на Ползвателя ориентировъчна информация, с несъвършенства, грешки, пропуски, неточности и вероятна противоречивост. При всяко положение, Realist S.A.S в никакъв случай няма да се смята за виновен:

  • За всяка директна или индиректна вреда, по-специално за загуба или пропуснати ползи, загуба на клиентела, на данни, произтичащи между другото от използването на Сайта или напротив, от невъзможността за използването му.
  • За лошо функциониране, недостъпност, неправилно употреба или конфигуриране на компютъра на Ползвателя, или ползване на неподходящ браузър.

Член 5 - Хиперлинкове

Сайтът може да съдържа връзки към хипертекстове или други сайтове.

Посетителят следователно признава, че Издателят не може да носи отгворност за всякакви фактически или посочени вреди и загуби, произлизащи или свързани с използването или запознаването със съдържанието, рекламите или достъпните услуги на тези сайтове или външни източници. Също така Издателят на настоящия Сайт не е отговорен, ако посещението на някои от тези сайтове причини щета на Посетителя.

Ако, въпреки усилията на Издателя, някоя връзка към хипертекст на Сайта насочва към сайт или източник, които не отговарят на изискванията на френските закони, той се ангажира да се свърже незабавно с директора по публикациите на Сайта, чиито координати фигурират в правната информация, за да му съобщи адреса на въпросните сайтове.

Член 6 - Бисквитки

Една "бисквитка" позволява идентификация на Ползвателя на Сайта, персонализация на посещението му и ускоряване на появата на Сайта благодарение на записания на неговия компютър файл с данни. Сайтът може да използва "бисквитки" главно, за да

  1. За получаване на статистика за сърфиране с цел подобряване на опита на Ползвателя и
  2. Позволи достъп до членския акаунт и до съдържание, което не е достъпно без тази връзка.

Ползвателят заявява, че е информиран за тази практика и дава съгласие Издателятда я прилага. Издателят се ангажира да не предоставя на трети лица съдържанието на тези "Бисквитки", освен в случай на законово искане.

Повече подробности относно бисквитките и тяхното използване можете да намерите на Сайта ни, в рубриката Политика на поверителност и използване на личните данни. Тя ще ви помогне да разберете по-добре разпоредбите, които прилагаме при сърфиране относно нашата Услуга. Вие сте информиран по-специално за всички "бисквитки" към нашата Услуга и тяхната цел и може да настроите вашите параметри спрямо тях.

Потребителят може да откаже регистрация за "Бисквитки" или да конфигурира своя браузър за предварително предупреждение при приемането на "Бисквитки". За тази цел, Потребителят трябва да конфигурира параметрите на браузъра:

Член 7 - Права за интелектуална собственост

Всички елементи на настоящия Сайт принадлежат на издателя или на трето упълномощено лице, или са използвани от Издателя на Сайта с разрешението на техния собственик.

Всяко представяне, възпроизвеждане или адаптация на лого, текстово съдържание, пиктограми или видео, без този списък да е изчерпателен, е строго забранено и се тълкува като фалшификация.

Всеки Ползвател, който извърши виновно фалшификация, може да бъде изключен от сайта без предупреждение и обезщетение, и без това изключване да му причинява вреда, без условия при последващи съдебни действия срещу него, по инициатива на издателя на този сайт или негов упълномощен представител.

Този Сайт съдържа елементи (образи, снимки, съдържание), чиито кредити се възвръщат на REALIST.

Търговските марки и логота на Сайта са защитени от REALIST Всяко лице, което прибягва до тяхното представяне, възпроизвеждане, припокриване, разпространение и повторно разпространение се излага на предвидените санкции в чл. L. 713-2 и следващите чл. от Кодекса за интелектуалната собственост.

Член 8 - Отговорност

Издателят не носи отговорност за пубикациите на Ползвателите, за тяхното съдържание и достоверност. Издателят не може да бъде отговорен в никакъв случай за евентуална повреда на компютърната система на Потребителя и/или загубата на данни след употреба на Сайта от Потребителя.

Издателят се ангажира да актуализира постоянно съдържанието на сайта и да предоставя на Потребителя правилна, ясна, точна и осъвременена информация. По принцип, Сайтът е постоянно достъпен, освен при техническите операции за поддръжка и актуализиране на информацията. Издателят не се смята отговорен за повреди, настъпили при недостъпност на Сайта или негови части.

Издателят на Сайта не носи отговорност при липса на техническа връзка с интернет, независимо дали тя се дължи на форсмажорни обстоятелства, поддръжка, актуализация, модификация на Сайта, на намеса от страна на хостинга, вътрешна или външна стачка, повреда в мрежата или прекъсване на електрическото захранване.

Издателят няма да носи отговорност, в случай че сайтът не функционира, няма достъп до него или не действа добре, което се дължи на лошо оборудване, неправилно конфигуриране или използване на компютъра на Ползвателя, на проблеми в интернет услугите на доставчика на Ползвателите или на тези от социалните мрежи.

Член 9 - Нотификации и рекламации

Всяка нотификация или мнение относно настоящите Общи условия, законовите сведения или хартата за лични данни трябва да се изпрати в писмен вид с препоръчано писмо или с имейл на посочения на официалната страница адрес, като се уточнят координатите, фамилното и лично име на пишещия както и темата на написаното.

Всяка рекламация, свързана с използването на Сайта, на Услугите на страниците на сайта в евентуалните социалните мрежи или свързана с Общите условия, законовата информация или хартата на личните данни, трябва да бъде подадена в срок от 365 дни след деня на констатиране на проблема, независимо от всеки друг противоречащ закон или правило. В случай че такава рекламация не бъде подадена в срок от следващите 365 дни, тя ще бъде окончателно неприложима в съда.

Възможно е на Сайта и предлаганите Услуги да се намерят неточности, грешки или пък информация, които са в несъгласие с Общите условия, законовите данни или хартата на личните данни. Освен това е възможно да бъдат направени в Сайта или съпътстващите Услуги (социални мрежи ...) непозволени модификации от трети лица.

В такъв случай Ползвателят има възможност да се свърже с Издателя на сайта по пощата или с имейл на посочените в законовата информация адреси на Сайта, с описание на грешката и мястото (URL) както и необходимата информация за свързване.

Член 10 - Независимост на клаузите

Ако някоя разпоредба на Общите условия се счита за неправомерна, нищожна или по някаква друга причина неприложима, тогава тази разпоредба ще се приеме отделно и няма да засегне валидността и приложимостта на останалите разпоредби.

Общите условия заместват всички предходни или настоящи, писмени или устни разпоредби. Те не се преотстъпват, прехвърлят или пре-лицензират от самия Ползвател.

Печатна версия на Общите условия и всички електронни мнения могат да бъдат изискани при юридически или административни процедури във връзка с Общите условия.

Член 11 - Приложим закон

Настоящите Общи условия са установени и съобразени с френското право.

Освен при разпоредби от обществен характер, всички спорове, които биха могли да възникнат при изпълнение на настоящите Общи условия, ще бъдат разгледани, преди да се предприеме правно действие, от Издателя на сайта, с цел приятелско споразумение.

Напомняме изрично, че искането за уреждане на спора по взаимно съгласие не прекратява действащите срокове за правни действия.

Освен ако не е предвидено нещо друго, в обществен интерес, всяко юридическо действие, свързано с изпълнението на Общите условия, ще трябва да e подчинено на компетентността на съдилищата по местоживеене на ответника.

Всички права запазени - 04/06/2021